Oznámenie o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane klientov, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

Kto sme?

Sme spoločnosť Kúpele Kováčová, s.r.o., zameriavame sa na liečbu choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby obličiek a močových ciest a ženské choroby. Všetky liečebné procedúry sú poskytované špecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi.
Základom kúpeľnej liečby sú bazénové a vaňové kúpele, doplnené termálnymi zábalmi, klasickou, podvodnou i reflexnou masážou a komplexnou fyzikálno-rehabilitačnou terapiou. Liečba v kúpeľoch Kováčová má buď ambulantný alebo ústavný charakter, kedy sú pacienti ubytovaní v liečebnom dome Detvan, ktorý slúži pre liečbu dospelých pacientov.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: Kúpele Kováčová, s.r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Kúpeľná 76/70, 962 37 Kováčová
Identifikačné Číslo spoločnosti: 36 059 706

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú :

 

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?

Kontaktné údaje (DPO)
Ing. Zuzana Fraňová
Kúpeľná 76/70
Kováčová 96237
Slovenská republika
franova@kupelekovacova.sk

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

 

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:

Spoločnosť bude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu za účelom poskytovania kúpeľnej starostlivosti a hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, môžeme zdieľať s tretími stranami len ak je to nevyhnutné pre vykonanie služieb, ktoré vám poskytujeme a / alebo pre vyššie uvedené účely. V prípade potreby uzatvoríme s tretími stranami formálne dohody na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Okrem toho, vaše osobné údaje neposkytneme nikomu, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon a/alebo nariadenie (napr. Ministerstvo spravodlivosti, daňové úrady a pod.). Navyše, vaše osobné údaje poskytneme len v tom prípade, ak nám na ich poskytnutie dáte svoj výslovný písomný súhlas.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Spoločnosť Schavemaker neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako to vyžaduje účel, pre ktorý sa uchovávajú. Ako minimálna požiadavka sa na uchovávanie (osobných) údajov vzťahujú zákonné podmienky ich uchovávania.

Na účely správneho fungovania webového sídla prevádzkovateľ využíva súbory cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve webového sídla. Používaním súborov cookies prevádzkovateľ neporušuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďuje osobné údaje a ani ich neposkytuje tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním webového sídla súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní webovej stránky. Naša spoločnosť nevyužíva súbory cookies.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

 

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite odkaz v dolnej časti dokumentu, kde sa nachádza žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: pittner@kupelekovacova.sk a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.